นาวาอากาศตรี ผศ.ดร.วัฒนา มานนท์

 

นาวาอากาศตรี ผศ.ดร.วัฒนา มานนท์

คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

ประวัติการศึกษา

การศึกษา/ฝึกอบรม ในประเทศ

 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ประชากรและการพัฒนา), สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
 • วิทยาศาสตร์มหาบัณฑิต (วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 • ศิลปศาสตร์บัณฑิต (รัฐศาสตร์: การบริหารรัฐกิจ), มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • หลักสูตรเหล่าอุตุนิยมวิทยา โรงเรียนจ่าอากาศ, กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, กองทัพอากาศ
 • หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศ, กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, กองทัพอากาศ
 • หลักสูตรโรงเรียนครูทหารชั้นสัญญาบัตร, กรมยุทธศึกษาทหารอากาศ, กองทัพอากาศ
 • หลักสูตรโรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง, กองทัพอากาศ
 • หลักสูตรโรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส, กองทัพอากาศ
 • หลักสูตรนักบริหารระดับกลาง, คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรนักอุตุนิยมวิทยาชั้นสูง, กรมอุตุนิยมวิทยา, กระทรวงคมนาคม
 • หลักสูตรการจัดการท่าอากาศยานระดับสูง รุ่นที่ 5 บริษัทท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)
 • หลักสูตรนักบริหารงานประชาสัมพันธ์ รุ่นที่ 46, กรมประชาสัมพันธ์
 • หลักสูตรการกำกับดูแลกิจการสำหรับกรรมการและผู้บริหารระดับสูงของรัฐวิสาหกิจและองค์การมหาชน,สถาบันพระปกเกล้า
 • หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO), กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
 • หลักสูตรผู้พิพากษาสมทบศาลแรงงาน, สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หลักสูตรเตรียมความพร้อมกับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน, ศูนย์อาเซียนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การศึกษา / ฝึกอบรม ต่างประเทศ

 • หลักสูตร American English Certification จาก Department of Defense, Lackland Air Force Base. Texas, USA
 • หลักสูตร Weather Specialist จาก Chanute Air Force Base. Illinois, USA
 • หลักสูตร Weather Technician จาก Chanute Air Force Base. Illinois, USA
 • หลักสูตร Weather Satellite System and Photo Interpretation จาก Keesler Air Force Base, Mississippi, USA.
 • หลักสูตร Tropical Weather Analysis and Forecasting จาก Keesler Air Force Base, Mississippi, USA.
 • หลักสูตร Air Cargo Security จาก Malaysia Aviation Training Center, Penang, Malaysia
 • หลักสูตร Aviation Security Instructor Certification, Kuala Lumpur, Malaysia
 • หลักสูตร Aviation Security Instructor Certification, Auckland, New Zealand
 • หลักสูตร Training Developer, International Civil Aviation Organization (ICAO) , Canada

ประสบการณ์การทำงาน

 • รองผู้ว่าการฝ่ายวิชาการ สถาบันการบินพลเรือน, 2555  - 2559 
 • รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร, สถาบันการบินพลเรือน, 2549 – 2554
 • ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท การจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน, 2556 – 2559
 • รักษาการหัวหน้าศูนย์พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ด้านการบิน, สำนักวิชาการ, สถาบันการบินพลเรือน, 2557 – 2559
 • ผู้อำนวยการกองวิชาบริหารการบิน, สถาบันการบินพลเรือน, 2547 – 2548
 • รักษาการหัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ, กองวิชาบริการการบิน, สถาบันการบินพลเรือน
 • ผู้พิพากษาสมทบ ศาลแรงงานกลาง, สำนักงานศาลยุติธรรม
 • หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการขนส่งสินค้าทางอากาศ กองวิชาสนับสนุนการบิน, สถาบันการบินพลเรือน
 • ครูวิชาภาคพื้น กองวิชาบริการการบิน, สถาบันการบินพลเรือน
 • หัวหน้าฝ่ายตรวจอากาศพิเศษ, กองข่าวอากาศ, กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ, กองทัพอากาศ

ดูงาน / การประชุม / สัมมนา ในประเทศ

 • คณะทำงานการประชุม ICAO, Global TRAINAIR Symposium and Conference, Bangkok , Thailand , 2006
 • ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมประชุม Asia/Pacific Air Navigation Planning and Implementation Regional Work Group (APANPIRG), ICAO, Bangkok, Thailand
 • ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมประชุม เรื่อง “Bird Hazard and Wildlife Management” ICAO, Bangkok, Thailand
 • ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนเป็นคณะกรรมการมหาวิทยาลัยในภาคกลาง, สกอ.
 • ประธานคณะอนุกรรมการจัดงานสัมมนาฉลอง ๑๐๐ ปีการบินของไทย, สนามบินดอนเมือง 
 • ที่ปรึกษาคณะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน จัดงานสัมมนาเรื่อง การเตรียมความพร้อมบุคลากรด้านการบินต่อการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
 • คณะกรรมการผู้วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์ คณะสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์

ดูงาน / การประชุม / สัมมนา ต่างประเทศ

 • หัวหน้าคณะศึกษา ดูงานกิจการการจัดการเรียนการสอนด้านการบินของ Massey University, New Zealand
 • หัวหน้าคณะศึกษา ดูงานกิจการการจัดการเรียนการสอนด้านการบินของ Royal Melbourne Institute of Technology (RMIT), Australia
 • หัวหน้าคณะศึกษา ดูงานกิจการการจัดการเรียนการสอนด้านการบินของ Vietnam Aviation Academy (VAA), Vietnam
 • หัวหน้าคณะศึกษา ดูงานกิจการการจัดการเรียนการสอนด้านการบินของ Singapore Aviation Academy (SAA), Singapore
 • หัวหน้าคณะศึกษา ดูงานกิจการการจัดการเรียนการสอนด้านการบินของ Malaysia Aviation Academy (MAA), Malaysia
 • หัวหน้าคณะศึกษา ดูงานกิจการการควบคุมจราจรทางอากาศของ Cambodia Air traffic Services   (CATS) , Cambodia
 • ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมการประชุม ICAO, Air Transport Management, Beijing, China
 • ร่วมคณะผู้แทนสถาบันการศึกษาด้านการบินจากกลุ่มประเทศอาเซียน ตามโครงการ JICA ศึกษาดูงานหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบินของประเทศญี่ปุ่น
 • ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมการประชุม ICAO, Conference of Directors General of Civil Aviation Asia and Pacific Regions (DGCA), Macao, China
 • ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมการประชุม ICAO, Regional TRAINAIR Symposium and Conference, Incheon, Republic of Korea
 • ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมการประชุม ICAO, Regional TRAINAIR Symposium and Conference, Bali, Indonesia
 • ทำหน้าที่รองประธานการประชุมคนที่ 1 (First Vice Chairman) ในการประชุม   ICAO, The Eleventh Global TRAINAIR Symposium and Conference, Punta Cana, Dominican Republic, 2009
 • ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมการประชุมและเป็นผู้บรรยาย และรับมอบประกาศนียบัตรผ่านการประเมินเป็นสมาชิกสมทบโครงการ TRAINAIR PLUS ในการประชุม ICAO, Regional TRAINAIR PLUS Symposium and Conference, Singapore
 • ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมการประชุม ICAO, Regional TRAINAIR PLUS Symposium and Conference, Johannesburg, South Africa 2013
 • ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมการประชุมและเป็นผู้บรรยายในการประชุม IATEC (Indonesia Aviation Training and Education Conference 2515, Jakarta, Indonesia)
 • ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมการประชุม ICAO, Global TRAINAIR PLUS Symposium and Conference, Dublin, Ireland, 2015
 • ผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนเข้าร่วมการประชุมและรับมอบประกาศนียบัตรผ่านการประเมินเป็นสมาชิกสามัญ (Full Member) โครงการ TRAINAIR PLUS ในการประชุม ICAO, Regional TRAINAIR PLUS Symposium and Conference, New Delhi, India, 2015
 • หัวหน้าคณะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน ศึกษา ดูงานระบบควบคุมจราจรทางอากาศและ ท่าอากาศยานของประเทศฮ่องกง
 • หัวหน้าคณะนักศึกษาหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน ศึกษา ดูงานระบบการจัดการเรียนการสอนของ Singapore Aviation Academy, ระบบควบคุมและบริหารจัดการบริษัท ROLL ROYCE และบริษัท Airbus Helicopter ประเทศสิงค์โปร

การสอน / การบรรยาย / งานวิชาการด้านการบิน

 • ผู้บรรยายหลักสูตรฝึกอบรม, หลักสูตรปริญญาตรีเทคโนโลยีการบินบัณฑิต วิชา Aviation Meteorology, Aviation and Environment, สถาบันการบินพลเรือน
 • ผู้บรรยายหลักสูตรปริญญาโทการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน วิชา Aviation Human Resource Management, Aviation and Environment, Flight Operation Management, Aviation Industry in ASEAN, สถาบันการบินพลเรือน
 • ผู้บรรยายหลักสูตรปริญญาตรี วิชา Aviation Human Resource Management, Aviation Industry ให้กับมหาวิทยาลัยต่างๆ เมื่อได้รับการร้องขอ เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง มหาวิทยาลัยกรุงเทพ เป็นต้น
 • ผู้บรรยายวิชา Aviation Meteorology ให้กับหน่วยต่างๆในกองทัพอากาศ ได้แก่ โรงเรียนจ่าอากาศ โรงเรียนเหล่าทหารอุตุ โรงเรียนการบิน โรงเรียนนายทหารนิรภัยการบิน โรงเรียนแพทย์เวชศาสตร์การบิน โรงเรียนเหล่าทหารต้นหน โรงเรียนนายทหารอิเล็กทรอนิคส์ โรงเรียนเหล่าทหารอากาศโยธิน กองบิน 6 ฝูง 604
 • ผู้บรรยายวิชา Aviation Meteorology ให้กับหน่วยงานในอุตสาหกรรมการบิน ได้แก่ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท การบินกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และสายการบินอื่นๆเมื่อได้รับการร้องขอ
 • อาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ปริญญาโท / เอก สาขาวิชาการจัดการการบิน การจัดการโลจิสติกส์ ของนักศึกษาสถาบันการบินพลเรือน และมหาวิทยาลัยอื่นๆเมื่อได้รับการร้องขอ

ประสบการณ์การเป็นกรรมการและงานบริหารจัดการอื่นๆ

 • หัวหน้าคณะผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนชี้แจงรายละเอียดในการเข้าตรวจประเมินของผู้แทน ICAO ตามโครงการ TRAINAIR PLUS เพื่อเข้าเป็นสมาชิกสมทบ, 2554
 • หัวหน้าคณะผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนชี้แจงรายละเอียดในการเข้าตรวจประเมินของผู้แทน ICAO ตามโครงการ การตรวจสอบการกำกับดูแลความปลอดภัยการบินพลเรือนหรือยูโซป (Universal Safety Oversight Audit Programme - USOAP) หลังการตรวจสอบ กรมการบินพลเรือน. , 2558
 • หัวหน้าคณะผู้แทนสถาบันการบินพลเรือนชี้แจงรายละเอียดในการเข้าตรวจประเมินของผู้แทน ICAO ตามโครงการ TRAINAIR PLUS เพื่อเข้าเป็นสมาชิกสามัญ (Full Member) , 2558
 • กรรมการกำกับดูแลโครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วง บางใหญ่ – ราษฏร์บูรณะ ช่วงบางใหญ่ – บางซื่อ สัญญาที่ ๔ สัมปทานสำหรับการลงทุน การจัดหาระบบรถไฟฟ้า การให้บริการ การเดินรถไฟฟ้าและซ่อมบำรุงรักษา (สถานีคลองบางไผ่ – สถานีเตาปูน)
 • คณะกรรมการกำกับโครงการศึกษาและออกแบบเบื้องต้นในการจัดตั้งนิคมอุตสาหกรรมการบินของประเทศไทย
 • คณะกรรมการกำกับโครงการวิทยุการบินบางปิ้งเพื่อเป็นศูนย์ราชการ ศูนย์ความปลอดภัยและศูนย์พัฒนางานวิจัยของกระทรวงคมนาคม
 • คณะกรรมการปรับปรุงและพัฒนาบริการด้านอุตุนิยมวิทยาการบินตามมาตรฐานและข้อเสนอแนะขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ
 • หัวหน้าคณะทำงานตามโครงการความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยและ ICAO ในการจัดหลักสูตรฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินให้กับประเทศกำลังพัฒนาระหว่างปี พ.ศ. 2550 – 2554 จำนวนรวมทั้งสิ้นประมาณ 700 คน จากทั่วโลก

รางวัลที่ได้จากการปฏิบัติงาน หรือ รางวัลอื่นๆ

 • เข้ารับประกาศนียบัตรการผ่านการประเมินการเป็นสมาชิกประเภท Associate  Member จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO)โครงการ TRAINAIR PLUS  ณ ประเทศสิงคโปร์
 • เข้ารับโล่เกียรติคุณในการนำเสนอผลงานโครงการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบิน ของสถาบันการบินพลเรือนให้กับบุคลากรของประเทศกำลังพัฒนาในการประชุม Indonesia Aviation Training and Education Conference 2015 ณ กรุงจาการ์ต้า ประเทศอินโดนีเชีย
 • เข้ารับประกาศนียบัตรการผ่านการประเมินการเป็นสมาชิกประเภท Full Member จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โครงการ TRAINAIR PLUS ณ กรุงดับบลิน ประเทศไอร์แลนด์
 • เข้ารับประกาศนียบัตรการผ่านการประเมินการเป็นสมาชิกประเภท Full Member จากองค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ (ICAO) โครงการ TRAINAIR PLUS ณ กรุงนิวเดลลี ประเทศอินเดีย
 • ได้รับเลือกเป็นบุคคลดีเด่นของกองข่าวอากาศ กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ
 • ได้รับเลือกเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ดีเด่น โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง กองทัพอากาศ
 • ได้รับการประดับปีกกิตติมศักดิ์นักบิน สถาบันการบินพลเรือน    
 • ได้รับการประดับปีกกิตติมศักดิ์นักบิน กองบินตำรวจ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
 • ได้รับการประดับเครื่องหมายกิตติมศักดิ์นักอุตุนิยมวิทยาระดับสูง กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ    
 • ได้รับการประดับเครื่องหมายกิตติมศักดิ์การควบคุมการจราจรทางอากาศระดับสูง กรมควบคุมการปฏิบัติทางอากาศ กองทัพอากาศ
 • รางวัลคนต้นแบบคมนาคมประจำปี 2559 กระทรวงคมนาคม 
 • รางวัลนักศึกษาเก่าดีเด่นประจำปี 2559 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ 

ผลงานวิจัย

 • ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายกับการเลือกใช้บริการเดินทางระหว่างประเทศกับสายการบินของไทย. วารสาร MBA – KKU  มหาวิทยาลัยขอนแก่น . 2558  กรกฎาคม – ธันวาคม 2558
 • แนวทางการพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่น THAI Mobile สำหรับผู้ใช้บริการสายการบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน). วารสาร MBA – KKU  มหาวิทยาลัยขอนแก่น .2559 มกราคม – มิถุนายน  2559