อาจารย์ธันยพร ตีรณานุวัตร

 

อาจารย์ธันยพร ตีรณานุวัตร

หัวหน้าหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน

ประวัติการศึกษา

  • กจ.ม. (การจัดการการบิน) สถาบันการบินพลเรือน, 2557
  • ศศ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) สถาบันการบินพลเรือน, 2555

ประสบการณ์วิชาชีพ

  • อาจารย์หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต