โครงสร้างการบริหาร

 

 

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

 

 

 

 

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

อาจารย์วงศา เหล่าวรวิทย์

Tel : 02 588 6060 ต่อ 103
Email : [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

ดร.วิลาศ ดวงกำเนิด

Tel : 02 588 6060 ต่อ 102
Email : [email protected]

 

 

อาจารย์สถาวร เลิศสุวรรณกุล

Tel : 02 588 6060 ต่อ 109
Email : [email protected]

 

 

อาจารย์อนุสรณ์ โพธิ์แก่นแก้ว

Tel : 02 588 6060 ต่อ 103
E-mail : [email protected]

 

 

 

 

 

 

 

 

อาจารย์วงศา เหล่าวรวิทย์

Tel : 02 588 6060 ต่อ 103
Email : [email protected]

 

 

อาจารย์ปวิน สว่างอารมย์

Tel : 02 588 6060 ต่อ 100
E-mail : [email protected]

 

 

เลขานุการคณะ

นางสาวสุภลักษณ์ ศรีภูมิ

 

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ ดูแลงานด้านการตลาด

นางสาวสุพัตรา เผือกมี