โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

วงศา เหล่าวรวิทย์

Tel : 02 588 6060 ต่อ 100
Email : [email protected]