ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา

หลักสูตรธุรกิจการบิน และหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ประจำปีการศึกษา 2564

 

 

ทุนเรียนดี (ทุนไสว-สนั่น)

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (100%)
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
1. สอบข้อเขียน (ได้คะแนน 60 คะแนนขึ้นไป จาก 100 คะแนน)
2. สอบสัมภาษณ์
3. พิจารณาจากผลงาน และ/หรือ การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน

 

ทุนเรียนดี (ทุนพระสิทธิธาดา)

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
ค่าหน่วยกิตตลอดหลักสูตร (50%)
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
1. สอบข้อเขียน (ได้คะแนน 60 คะแนนขึ้นไป จาก 100 คะแนน) 
2. สอบสัมภาษณ์
3. พิจารณาจากผลงาน และ/หรือ การเข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน

 

ทุน Influencer

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีผลงาน และ/หรือ เข้าร่วมกิจกรรมกับทางโรงเรียน
4. มียอดติดตามในสื่อออนไลน์ที่ได้รับการยอมรับ ไม่น้อยกว่า 3,000 คน
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (100%)
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
สอบสัมภาษณ์ ในวันยื่นเอกสารที่มหาวิทยาลัย

 

ทุนครอบครัวการบิน

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.00
3. มีบิดา หรือ มารดา กำลังทำงาน หรือ เคยทำงานในอุตสาหกรรมการบิน
จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
ค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ปีการศึกษาละ 15,000 บาท
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา (4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
สอบสัมภาษณ์ ในวันยื่นเอกสารที่มหาวิทยาลัย

 

ทุนสร้างฝันเด็กการบิน

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
ทุนการศึกษารวม 50,000 บาท* (30 ทุน)
*เฉลี่ยเท่าๆกันในแต่ละภาคการศึกษา

ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา (4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือก:

สอบสัมภาษณ์ ในวันยื่นเอกสารที่มหาวิทยาลัย

รายละเอียดเพิ่มเติม >>> CLICK

 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
College of Aviation Development and Training (CADT)

Tel: 02-588-6060 ต่อ 100
Mobile: 092-549-8992
E-mail: [email protected]
Website: http://cadt.dpu.ac.th
Facebook: www.facebook.com/dpu.cadt
Instagram: www.instagram.com/dpu.cadt
Line: @cadt

สมัครเรียน