สถาวร เลิศสุวรรณกุล

 

สถาวร เลิศสุวรรณกุล

รองคณบดีฝ่ายวิชาการ

ประวัติการศึกษา

  • บธ.ม. (การจัดการการบิน), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2552
  • MS-CEM (Computer and Engineering Management), Assumption University, 2548
  • B.Eng. (Electronics Engineering), Assumption University, 2542

ประสบการณ์วิชาชีพ

  • หัวหน้าสาขาวิชาธุรกิจการบิน สถาบันพัฒนาบุคลากรการบิน มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต, 2558
  • Online Marketing, Buy On Lime Co., Ltd., 2555
  • Project Services Manager - Jetway Division, FMC Technologies (Thailand) Ltd. Stationed at Suvarnabhumi Airport, 2553
  • Solutions Specialist, Broadband Technology Service Co., Ltd., 2549
  • Purchasing Manager, Birgma (Thailand) Co., Ltd., 2546
  • Business Development, Min Sen Machinery Co., Ltd., 2544