ศศิธร นวมมณีรัตน์

 

ศศิธร นวมมณีรัตน์

หัวหน้าหลักสูตรธุรกิจการบิน

ประวัติการศึกษา

  • กจ.ม. (การจัดการการบิน), สถาบันการบินพลเรือน, ปัจจุบัน
  • ศศ.บ. (ภาษาอังกฤษ), มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, 2551

ประสบการณ์วิชาชีพ

  • อาจารย์ประจำ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์, ปัจจุบัน
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน สายการบินเอมิเรตส์ แอร์ไลน์, 2551