ห้องปฏิบัติการ

ห้องฝึกปฏิบัติการบนเครื่องบิน (Airbus300-600)

ห้องฝึกปฏิบัติการบนเครื่องบิน (Airbus300-600)

 

ส่วนที่นั่ง Economy ภายในเครื่องบิน Airbus300-600

ส่วนที่นั่ง Economy ภายในเครื่องบิน Airbus300-600

 

ส่วนที่นั่ง Business เครื่อง Airbus300-600

ส่วนที่นั่ง Business ภายในเครื่องบิน Airbus300-600

 

ห้องฝึกปฎิบัติการดับเพลิงบนเครื่องบิน (Fire Drill)

ห้องฝึกปฎิบัติการดับเพลิงบนเครื่องบิน (Fire Drill)

 

อุปกรณ์ฝึกการอพยพจากเครื่องบินกรณีฉุกเฉิน (Slide Drill)

อุปกรณ์ฝึกการอพยพจากเครื่องบินกรณีฉุกเฉิน (Slide Drill)

อุปกรณ์ฝึกการ Ditching

ห้องฝึกปฏิบัติการด้านจราจรทางอากาศ

เครื่องช่วยฝึกบินจำลอง Flight Simulator (Cessna 172) จำนวน 2 เครื่อง