อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส

 

อาจารย์ปวรรัตน์ สุภิมารส

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ประจำ

 

การศึกษา

  • MBA (Tourism Management) Assumption University, 2551
  • ค.บ. (การศึกษาปฐมวัย) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยม, 2547

ประสบการณ์วิชาชีพ

  • วิทยากรประจำศูนย์เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • อาจารย์ประจำคณะการท่องเที่ยวและการโรงแรม มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
  • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินสายการบิน JAPAN AIRLINES
  • เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวม วรรณ จำกัด