ปวรรัตน์ สุภิมารส

 

ปวรรัตน์ สุภิมารส

รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา
อาจารย์ประจำ