อาจารย์ปัณณกร เกิดช่วย

 

อาจารย์ปัณณกร เกิดช่วย

อาจารย์ประจำ เลขาหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน

ประวัติการศึกษา

  • กจ.ม. (การจัดการการบิน), สถาบันการบินพลเรือน, 2558
  • บธ.บ. (การจัดการการบิน), มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก, 2556

ประสบการณ์วิชาชีพ

  • เลขานุการ  ผู้ว่าการสถาบันการบินพลเรือน  สถาบันการบินพลเรือน 
  • พนักงาน  Load Control บริษัท Bangkok Flight Services จำกัด ประจำท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ