อบรมหลักสูตร IATA Aviation Security Awareness (Security Awareness Training Program)

หลักการและเหตุผล

จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ ภูมิภาคและของโลก ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคมีความต้องการในการเดินทางอยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้อุตสาหกรรมการบินในแต่ละภูมิภาคมีการเติบโตอย่างรวดเร็วตามมา ซึ่งในอุตสาหกรรมการบินจำเป็นต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆอีกเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะ
การรักษาความปลอดภัยภายในสนามบิน ที่ต้องมีการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้บุคลากรเหล่านั้นมีความรู้เท่าทันหรือล้ำหน้าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบิน เพื่อการพัฒนาให้มีบุคลากรที่มี
ความพร้อมทั้งคุณภาพ และประสิทธิภาพ Aviation Security Awareness จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ในการสร้างความตระหนักให้แก่บุคลากรทางการบิน ด้วยเหตุนี้วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (College of Aviation Development and Training: CADT) ซึ่งเป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองให้เป็นสถาบันฝึกอบรม (Authorized Training Center: ATC) ของสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (International Air Transport Association: IATA) จึงได้เปิดอบรมหลักสูตร Aviation Security Awareness  โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่ภายในสนามบิน และฝ่ายสนับสนุน ทั้งหน่วยงานของรัฐ และเอกชน ให้มีความรู้ ความสามารถ ประสบการณ์ และการตระหนักรู้เรื่องรักษาความปลอดภัยด้านการบิน


วัตถุประสงค์

 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ทักษะ เกี่ยวกับขั้นตอน และบทบาทของผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน
 • เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ และความเข้าใจประเภทของภัยคุกคามที่นำมาพิจารณาใน
 • การประเมินความเสี่ยงในการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในขั้นตอนการบังคับใช้ระเบียบปฏิบัติด้านการรักษาความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน
 • เพื่อสร้างความเข้าใจในเรื่องบทบาทของปัจจัยมนุษย์ในการรักษาความปลอดภัย
 • เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการปรึกษา ติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานรักษาความปลอดภัยด้านการบิน ทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เป้าหมาย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บุคคลทั่วไป นิสิต/ นักศึกษาที่มีความสนใจเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน หรือนำไปใช้ประโยชน์ในการประกอบอาชีพอื่นๆ ในด้านการบินต่อไป


กลุ่มเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย บุคคลทั่วไป นิสิต/ นักศึกษาที่มีความประสงค์ในเรื่องการรักษาความปลอดภัยด้านการบิน จำนวน 25 คน


วิธีการดำเนินงาน

บรรยายและฝึกปฏิบัติโดยมี นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และคณะ ซึ่งเป็นคณาจารย์ที่ได้รับการรับรองจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA) เป็นผู้ดำเนินการฝึกอบรม


ระยะเวลาและสถานที่ดำเนินการ

ระหว่างวันจันทร์ที่ 28 สิงหาคม – วันศุกร์ที่ 1 กันยายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. จำนวน 5 วัน
ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์


ค่าลงทะเบียน

22,000 บาท


การประเมินผล

 • ประเมินความรู้ก่อนการฝึกอบรมและมีการสอบหลังการฝึกอบรม เพื่อรับประกาศนียบัตรจากสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ (IATA)
 • ประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรม

ผลที่คาดว่าจะได้รับ

 • ผู้เข้ารับการอบรม มีความรู้ ความเข้าใจใน หลักการ และการรักษาความปลอดภัยที่ถูกต้องตามมาตรฐานสากล  และเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่กำหนด
 • ผู้เข้ารับการอบรม สามารถปฏิบัติหน้าที่ในการเป็น เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยด้วยมาตรฐานสกล 
 • ผู้เข้ารับการอบรมจะเป็นกำลังสำคัญที่จะปฏิบัติหน้าที่รักษาความปลอดภัย ภายในสนามบิน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยประสบความสำเร็จตามที่มุ่งหมายไว้ต่อไป

สมัครเรียน / ติดต่อสอบถาม

สมัครเรียน (กรอกแบบฟอร์ม)

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

น.ต. ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
น.ส.สุกัญญา บินอุมา เลขานุการวิทยาลัยฯ

โทร 02-588-6060
มือถือ 092-549-8992
E-mail: [email protected]
Line: @cadt