ทุนสร้างฝันเด็กการบิน

ทุนสร้างฝันเด็กการบิน

คุณสมบัติผู้สมัคร:
ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน
1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ
2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.00

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ:
ทุนการศึกษารวม 50,000 บาท* (30 ทุน)
ทุนการศึกษารวม 30,000 บาท* (30 ทุน)
*เฉลี่ยเท่าๆกันในแต่ละภาคการศึกษา
ระยะเวลาการให้ทุน:
ตลอดหลักสูตรการศึกษา (4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด
การคัดเลือก:
สอบสัมภาษณ์