การติดต่อสอบถามเรื่องการลงทะเบียน ระหว่างวันที่ 23-25 เมษายน 2563