การฝึกอบรมทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 1

สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร กระทรวงคมนาคม ได้จัดการดำเนินโครงการศึกษาจัดทำ #แผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย และได้กำหนดให้มีการฝึกอบรมทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่บุคลากรของหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสถาบันการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน เพื่อเพิ่มศักยภาพและพัฒนาองค์ความรู้ให้แก่บุคลากร และสามารถนำความรู้ที่ได้มาประยุกต์ใช้ตามบริบทที่เกี่ยวข้อง โดยมีกำหนดการจัดการฝึกอบรมทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 1

"ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคอาเซียน" 


ทั้งนี้ทางสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ได้เชิญ นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์ คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ร่วมเป็นวิทยากร ในการฝึกอบรมทางวิชาการฯ ดังกล่าว เนื่องจากเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ และประสบการณ์เกี่ยวช้องกับการพัฒนาบุคลากรด้านการบิน 
 

 

การฝึกอบรมทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี หัวข้อ "ประเทศไทยกับการเป็นศูนย์กลางในการฝึกอบรมบุคลากรด้านการบินในภูมิภาคอาเซียน" จะจัดขึ้นในวันอังคารที่ 13 มีนาคม พ.ศ. 2561 เวลา 08.30 - 13.00 น. ณ ห้องบางลำพู โรงแรมอมารี วอเตอร์เกท#โครงการศึกษาจัดทำแผนแม่บทการขนส่งทางอากาศของประเทศไทย 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ (หลักสูตรธุรกิจการบิน หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน)