ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆจากโครงการ DPU-FD Aviation English Quiz

 

     

#รางวัลชนะเลิศ 

นางสาวจิรัชญา ยอดมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

รับทุนการศึกษา 100% และ บัตรโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ จาก #AirAsia 2 ที่นั่ง

#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ1

นางสาวอาทิตยา หาญสืบสาย โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รับทุนการศึกษา 75% และ บัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ จาก #AirAsia 2 ที่นั่ง

#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2 

นายนิค รูท โรงเรียน สาราคามพิทยาคม
รับทุนการศึกษา 75% และ บัตรโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ จาก #AirAsia 1ที่นั่ง

#รางวัลรองชนะเลิศอันดับ3 

นางสาวส่องดาว สุวรรณประสพ โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และนายพันธกานต์ เทพเดชา โรงเรียนชลราษฎรอำรุง
รับทุนการศึกษา 50%

 

    #รางวัลชนะเลิศ  นางสาวจิรัชญา ยอดมงคล โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

ขอขอบคุณ AirAsia และ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ DPU ในการสนับสนุนโครงการดีๆ 
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน สาขาวิชา ธุรกิจการบิน และ การจัดการเทคโนโลยีการบิน