โครงการ Summer Camp ประเทศจีน

 

โครงการ Summer Camp ณ Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages เมืองคุนหมิง มณฑลยูนาน ประเทศจีน

การสมัคร:

1. สมัครออนไลน์ >>> CLICK หรือ
2. กรอกใบสมัคร (Download ใบสมัคร >>> CLICK) แล้วส่งใบสมัครมาที่ Email: [email protected]

3. ค่าใช้จ่าย 25,000 บาท

**สมัครเข้าร่วมโครงการได้ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561

ออกเดินทาง: หลังสอบปลายภาค เดือนพฤษภาคม 2561

คุณสมบัติผู้สมัคร: นักศึกษา มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีความสนใจในวัฒนธรรม และภาษาจีน จำนวน 15 คน

ระยะเวลาการดำเนินโครงการ: 30 วัน (1 เดือน)

สอบถามเพิ่มเติม:

โทร: 092-549-8992, 02-588-6060 ต่อ 100

Line: @cadt

1. หลักการและเหตุผล

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี พ.ศ. 2561 และเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาและบุคคลทั่วไปมีความรู้ ความเข้าใจในวัฒนธรรม และภาษาจีนในระดับสูง วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินจึงจัดโครงการ Summer Camp in China โดยความร่วมมือระหว่างฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages มณฑลยูนาน ประเทศจีน  สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้ได้มีประสบการณ์ในการเรียนรู้วัฒนธรรม และภาษาจีน ทำให้เกิดแรงจูงใจในการใช้ภาษาจีนเพื่อเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพต่อไป และเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างทัดเทียมนานาชาติ

สมัครออนไลน์ >>> CLICK

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสร้างโอกาสให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประสบการณ์ ในด้านวัฒนธรรม และการเรียนรู้ภาษาจีน

2.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาจีนในการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages ให้เป็นที่รู้จัก

สมัครออนไลน์ >>> CLICK

3. เป้าหมาย

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ที่มีความสนใจในวัฒนธรรม และภาษาจีน

4. วิธีการดำเนินการ

- สมัครเข้าร่วมโครงการ ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

- ออกเดินทางช่วงกลางเดือนพฤษภาคม 2561

- เข้ารับการศึกษา ทำกิจกรรม ที่ Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages เป็นเวลา 1 เดือน

สมัครออนไลน์ >>> CLICK

5. รายละเอียด Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages

 

6. ค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมโครงการ

25,000 บาท (ต่อคน) ราคานี้รวม


- ตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพฯ - คุนหมิง 1 ที่นั่ง

- ค่าเดินทางภายในประเทศจีน

- ค่ากิจกรรม ค่าเล่าเรียน

- ค่าที่พัก

สมัครออนไลน์ >>> CLICK

7. คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

นักศึกษามหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ที่มีความสนใจในวัฒนธรรม และภาษาจีน

8. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

- เดือนพฤษภาคม - มิถุนายน 2561

สมัครออนไลน์ >>> CLICK

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์ และ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ Yunnan College of Foreign Affairs and Foreign Languages

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 ผู้เข้าร่วมโครงการ จะได้รับประสบการณ์ในการใช้ความรู้และทักษะภาษาจีน

10.2 ผู้เข้าร่วมโครงการ เกิดแรงจูงใจในการใช้ภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน และมีความพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียนได้

10.3 ผู้บริหารและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และประสบการณ์อันสามารถจะนาไปพัฒนาการเรียนการสอนภาษาจีนในสถาบันการศึกษาของตนเอง

10.4 ชื่อเสียงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเป็นผู้นำทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคมของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และ ผู้เข้าร่วมโครงการ 

สมัครออนไลน์ >>> CLICK

Download ใบสมัคร >>>  CLICK
Download รายละเอียดโครงการ >>> CLICK

สอบถามเพิ่มเติม:

โทร: 092-549-8992, 02-588-6060 ต่อ 100

Line: @cadt