การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018”

โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018”

โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย

 

สมัครแข่งขันออนไลน์ >>> CLICK

Download ใบสมัคร >>>  CLICK
Download รายละเอียดโครงการ >>> CLICK

ค่าสมัคร: ฟรี ไม่มีค่าใช้จ่าย

การสมัคร:

1. สมัครออนไลน์ >>> CLICK หรือ
2. กรอกใบสมัคร (Download ใบสมัคร >>> CLICK) แล้วส่งใบสมัครมาที่ Email: [email protected]

**สมัครแข่งขันได้ถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561

วันจัดแข่งขัน: วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 (ช่วงเช้ารอบคัดเลือก ช่วงบ่ายรอบตัดสิน)

สถานที่แข่งขัน: รอบคัดเลือก ห้อง ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

คุณสมบัติผู้สมัคร: นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียน ปวช. ปีที่ 3 ที่มีสัญชาติไทย  จากโรงเรียนทั่วทุกภาคในประเทศไทย

รางวัลชนะเลิศ: ทุนการศึกษา 100 % หลักสูตรของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 1 ทุน พร้อมเกียรติบัตรและตั๋วโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ 2 ที่นั่ง

สอบถามเพิ่มเติม:

โทร: 092-549-8992, 02-588-6060 ต่อ 100

Line: @cadt

1. หลักการและเหตุผล

ในโอกาสครบรอบ 50 ปี มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ในปี พ.ศ. 2561 นี้ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  จึงเห็นสมควรจัดกิจกรรม โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “ DPU-FD Aviation English Quiz 2018 ”โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ สายการบินไทยแอร์เอเชีย  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 จากโรงเรียนต่างๆ ทั่วประเทศ เพื่อให้นักเรียนได้มีประสบการณ์ในการแข่งขันด้านภาษาอังกฤษเพื่อการบิน ทำให้เกิดแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบินและเป็นพื้นฐานในการศึกษาวิชาชีพเฉพาะด้านการบินในระดับมหาวิทยาลัยต่อไปและเพื่อพัฒนาตนเองให้มีความพร้อมในการเป็นประชาคมอาเซียนได้อย่างทัดเทียมนานาชาติ

สมัครแข่งขันออนไลน์ >>> CLICK

2. วัตถุประสงค์ของโครงการ

2.1 เพื่อสร้างโอกาสให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ ในการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน

2.2 เพื่อสร้างแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบินในการสื่อสารและการแสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืนให้กับผู้เข้าร่วมโครงการ

2.3 เพื่อประชาสัมพันธ์ชื่อเสียงของ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย และวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ให้เป็นที่รู้จักด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

สมัครแข่งขันออนไลน์ >>> CLICK

3. เป้าหมาย

นักเรียนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักเรียน ปวช. ปีที่ 3 ที่มีสัญชาติไทย  จากโรงเรียนทั่วทุกภาคในประเทศไทย

4. วิธีการดำเนินการ

จัดการแข่งขัน เป็น 3 รอบ ดังนี้

-รอบคัดเลือก ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 (คัดเลือกให้เหลือ 10 คน)

-รอบรองชนะเลิศ ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 (คัดเลือกให้เหลือ 5 คน)

-รอบชิงชนะเลิศ ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561

สมัครแข่งขันออนไลน์ >>> CLICK

รายละเอียดการจัดการแข่งขัน

1. จัดเชิญชวนโรงเรียนต่างๆทั่วประเทศส่งนักเรียนเข้าแข่งขัน

2. ขอบเขตของคำถาม แบ่งเป็น 4 หมวด คือ

2.1 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับภาษาอังกฤษเพื่อการบิน

2.2 ข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบิน (Aviation Industry) เช่น สนามบิน สายการบิน การจัดการจราจรทางอากาศ  หน่วยงานที่กำกับดูแลด้านการบิน เป็นต้น

2.3 ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมการบินของประเทศต่างๆในภูมิภาคอาเซี่ยน (ASEAN's Aviation Industry)

2.4 ข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับบริษัทไทยแอร์เอเชีย จำกัด

3. ทักษะภาษาอังกฤษ ที่ใช้ในการแข่งขัน แบ่งเป็น 4 ทักษะ คือ

3.1 Reading

3.2 Writing

3.1 Listening

3.2 Speaking

4. กระบวนการจัดการแข่งขัน

4.1 รอบคัดเลือก   คัดเลือกให้เหลือ 10 คน

-รูปแบบการแข่งขันเป็น Paper based

4.2 รอบรองชนะเลิศ  คัดเลือกให้เหลือ 5 คน

-รูปแบบการแข่งขันเป็น Paper based

4.3 รอบชิงชนะเลิศ

-รูปแบบการแข่งขันเป็นแบบ แนะนำตัวเองและรับการสัมภาษณ์คนละ 10 นาที

-จัดลำดับคะแนนคัดเลือกผู้ชนะเลิศ 1 รางวัล รองชนะเลิศอับดับ 1 , 1 รางวัล  รองชนะเลิศอันดับ 2 , 1 รางวัล และรองชนะเลิศอับดับ 3 , 2 รางวัล

สมัครแข่งขันออนไลน์ >>> CLICK

5. รางวัลที่จะได้รับ

5.1 นักเรียนทุกคนที่เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับเกียรติบัตรการเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมของที่ระลึก

5.2 นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 จะได้รับรางวัล ทุนการศึกษา 50 % หลักสูตรของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 2 ทุน พร้อมเกียรติบัตรและของที่ระลึก

5.3 นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จะได้รับรางวัล ทุนการศึกษา 75 % หลักสูตรของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 1 ทุน พร้อมเกียรติบัตรและตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 1 ที่นั่ง

5.4 นักเรียนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 จะได้รับรางวัล ทุนการศึกษา 75 % หลักสูตรของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 1 ทุน พร้อมเกียรติบัตรและตั๋วโดยสารเครื่องบินภายในประเทศ 2 ที่นั่ง

5.5 นักเรียนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จะได้รับรางวัล ทุนการศึกษา 100 % หลักสูตรของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จำนวน 1 ทุน พร้อมเกียรติบัตรและตั๋วโดยสารเครื่องบินระหว่างประเทศ 2 ที่นั่ง

สมัครแข่งขันออนไลน์ >>> CLICK

6. คุณสมบัติของนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ

6.1 เป็นนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 และนักศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
ปีที่ 3 จากโรงเรียนทั่วทุกภาคในประเทศไทย

6.2 เป็นนักเรียนที่มีสัญชาติไทย

สมัครแข่งขันออนไลน์ >>> CLICK

7. ระยะเวลาดำเนินโครงการ

ดำเนินการแข่งขันรอบคัดเลือก  ช่วงเช้าวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561  รอบรองชนะเลิศ และรอบชิงชนะเลิศ ช่วงบ่ายวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561   

สมัครแข่งขันออนไลน์ >>> CLICK

8. สถานที่จัดทำโครงการ

รอบคัดเลือก

          -ณ ห้อง ดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กรุงเทพมหานคร

รอบรองชนะเลิศ

-ณ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

รอบชิงชนะเลิศ

-ณ วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน  มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สมัครแข่งขันออนไลน์ >>> CLICK

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และสายการบินไทยแอร์เอเชีย

10. ผลที่คาดว่าจะได้รับ

10.1 นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ จะได้รับประสบการณ์ในการใช้ความรู้และทักษะภาษาอังกฤษด้านการบิน

ในการเข้าแข่งขันตอบปัญหา

10.2 นักเรียน ที่เข้าร่วมโครงการ เกิดแรงจูงใจในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารและการ

แสวงหาความรู้ เพื่อพัฒนาตนเองอย่างยั่งยืน และมีความพร้อมรับการเป็นประชาคมอาเซียนได้

10.3 ผู้บริหารและอาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ ได้รับความรู้และประสบการณ์อันสามารถจะนาไป

พัฒนาการเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้านการบินในสถาบันการศึกษาของตนเอง

10.4 ชื่อเสียงในด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และการเป็นผู้นำทางด้านการบริการวิชาการแก่สังคม

ของสายการบินไทยแอร์เอเชียและวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

สมัครแข่งขันออนไลน์ >>> CLICK

Download ใบสมัคร >>>  CLICK
Download รายละเอียดโครงการ >>> CLICK

สอบถามเพิ่มเติม:

โทร: 092-549-8992, 02-588-6060 ต่อ 100

Line: @cadt

สมัครแข่งขันออนไลน์