คำถามและคำตอบ ประเด็น สกอ. เรื่องหลักสูตรที่ไม่ดำเนินการให้เป็นไปตามมาตรฐาน

ประเด็นที่ 1
Q: ประกาศของ สกอ. จะมีผลกระทบต่อมหาวิทยาลัยอย่างไรบ้าง
A: เนื่องด้วยทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. ให้เปิดดำเนินการ จึงไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบันของมหาวิทยาลัย และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว

ประเด็นที่ 2
Q: แล้วประกาศของ สกอ. เกี่ยวข้องอย่างไรกับมหาวิทยาลัย
A: ในส่วนของประกาศของ สกอ. เกิดจากผลการประเมินคุณภาพภายใน ในองค์ประกอบเกี่ยวกับอาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้เตรียมการแก้ไขไว้พร้อมแล้ว

ประเด็นที่ 3
Q: สถานะที่ สกอ. ประกาศว่าหลักสูตรรอปรับปรุง หมายถึงอะไร
A: สกอ. ได้ประกาศเพื่อให้หลักสูตรที่ไม่ผ่านเกณฑ์ ได้ปรับปรุงหลักสูตรภายใน 90 วัน

ประเด็นที่ 4
Q: มหาวิทยาลัยดำเนินการอย่างไรกับประกาศ รอปรับปรุง
A: มหาวิทยาลัยได้ปรับปรุงตามเกณฑ์เรียบร้อยแล้ว และกำลังรอรอบระยะเวลาในการตรวจ ในรอบปีการศึกษา 2560 จาก สกอ.

ประเด็นที่ 5
Q: สถานะที่ สกอ. ประกาศว่า ปิดหลักสูตร หมายถึงอะไร
A: คือสถานะนี้ทางมหาวิทยาลัยได้แจ้งกับ สกอ. เองว่า เราจะปิดหลักสูตร

ประเด็นที่ 6
Q: สาเหตุของการปิดหลักสูตร
A: เนื่องด้วยหลักสูตรเหล่านี้ไม่ใช่จุดเน้น และทิศทางการพัฒนาของมหาวิทยาลัย เราจึงได้แจ้งปิดหลักสูตรเหล่านี้ไปยัง สกอ.

ประเด็นที่ 7
Q: การปิดหลักสูตรมีผลกระทบต่อนักศึกษาอย่างไร
A: ทุกหลักสูตรของมหาวิทยาลัยได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. ให้เปิดดำเนินการ ดังนั้นจึงไม่มีผลกระทบต่อนักศึกษาปัจจุบัน และบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาไปแล้ว และมหาวิทยาลัยจะทำหน้าที่ในการดูแลนักศึกษาทุกคนที่ยังคงเรียนอยู่ จนสำเร็จการศึกษาด้วยคุณภาพ

ประเด็นที่ 8
Q: สถานะ งดรับนักศึกษา หมายความว่าอย่างไร
A: ในประเด็นนี้ ขอย้ำว่า มหาวิทยาลัยเป็นผู้กำหนดการงดรับนักศึกษาเอง เพราะหลักสูตรไม่สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย และกำลังดำเนินการแจ้งปิดหลักสูตรอยู่แล้ว

ประเด็นที่ 9
Q: จะมีผลกระทบอย่างไรต่อนักศึกษาที่หลักสูตรงดรับนักศึกษา
A: ไม่มีผลกระทบกับนักศึกษาปัจจุบัน เพราะมหาวิทยาลัยจะดูแลจนสำเร็จการศึกษาด้วยคุณภาพ

ประเด็นที่ 10
Q: มหาวิทยาลัยมีข้อสรุปในเรื่องนี้อย่างไร
A: มหาวิทยาลัยยังคงมีหลักสูตรจำนวนมากที่ทันสมัยและเข้มแข็ง ซึ่งเราได้ดำเนินการด้วยความพร้อมทุกหลักสูตร ด้วยความมุ่งมั่นในมาตรฐาน ให้รองรับอนาคตของชาติด้วยคุณวุฒิ และคุณสมบัติคณาจารย์ที่มีคุณภาพสูง และมีการพัฒนาอาจารย์ของเราอย่างต่อเนื่อง ภายใต้ทุกหลักสูตรที่ได้รับความเห็นชอบจาก สกอ. ให้เปิดดำเนินการสอนเพื่อการพัฒนาการศึกษาของประเทศ