หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรการบิน

Train the Trainers for Aviation Personnel รอบเดือนมกราคม 2561

 

หลักการและเหตุผล

จากสภาวการณ์ของโลกปัจจุบัน มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว ทั้งนี้เป็นผลมาจากการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและสังคมของแต่ละประเทศ ภูมิภาคและของโลก ทำให้ผู้คนที่อาศัยอยู่ในแต่ละภูมิภาคมีความต้องการในการเดินทางอยู่ตลอดเวลา เป็นผลให้อุตสาหกรรมการบินในแต่ละภูมิภาคมีการเติบโตอย่างรวดเร็วตามมา ซึ่งในอุตสาหกรรมการบินจำเป็นต้องมีบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งต่างๆ อีกเป็นจำนวนมาก ต้องมีการเรียนรู้และการฝึกอบรมให้บุคลากรเหล่านั้นมีความรู้เท่าทัน หรือล้ำหน้าการเปลี่ยนแปลงในแต่ละภาคส่วนของอุตสาหกรรมการบิน

ดังนั้นเพื่อให้การเตรียมความพร้อมของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆด้านการบิน ที่จะต้องมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมืออาชีพ และมีความเป็นมาตรฐานของการเป็นวิทยากร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพของบุคลากรการบิน

ควบคุมการบรรยายและอบรมโดย

นาวาอากาศตรี ดร.วัฒนา มานนท์

คณบดีวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

นาวาอากาศเอก วีรชน นรานุต

ครูสอนนักบิน พิธีกร และผู้ประกาศข่าว

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร

  • เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ ในหลักการที่ถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน เกี่ยวกับการเป็นวิทยากรมืออาชีพ
  • เพื่อให้บุคลากรในอุตสาหกรรมการบิน ได้พัฒนาทักษะ และเทคนิคการถ่ายทอดความรู้ การแบ่งปันประสบการณ์ ไหวพริบ และการเตรียมพร้อมในการเป็นวิทยากร
  • เพื่อสร้างบรรยากาศแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน โดยการปรึกษา ติดต่อ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานทั้งองค์ความรู้ เทคโนโลยี และนวัตกรรมเป็นไปตามนโยบายไทยแลนด์ 4.0

เป้าหมายของหลักสูตร

พัฒนาบุคลากรของหน่วยงานต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเป็นวิทยากร โดยเฉพาะในการฝึกอบรมทักษะ เทคนิคการถ่ายทอด และการสร้างศักยภาพให้กับตนเองเพื่อเป็นวิทยากรมืออาชีพในการพัฒนา และฝึกอบรมบุคลากรในอุตสาหกรรมการบินต่อไป

กลุ่มเป้าหมาย

บุคลากรของหน่วยงานต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน และบุคคลทั่วไปที่มีความสนใจในการเป็นวิทยากร จำนวน 30 คน

รูปแบบและระยะเวลาในการอบรม

เป็นการอบรมโดยการบรรยาย และฝึกปฏิบัติ โดยมีระยะเวลา 3 วัน

วันและเวลาในการอบรม

วันพุธที่ 24 – วันศุกร์ที่ 26 มกราคม พ.ศ. 2561

เวลา 08.30 – 16.00 น.

เงื่อนไขในการรับประกาศนียบัตร

ผู้เข้ารับการอบรมต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 80% ของเวลาการอบรมทั้งหมด

ค่าใช้จ่าย

คนละ 13,000 บาท (ค่าวิทยากร ค่าอุปกรณ์ เอกสารประกอบการสอน ประกาศนียบัตร อาหารกลางวัน 1 มื้อ อาหารว่าง 2 มื้อ ระหว่างการอบรม 1 วัน

*** สำหรับผู้สมัคร 5 ท่านแรก รับส่วนลด Early Bird 1,000 บาท (ค่าสมัครคนละ 12,000 บาท)

การสมัคร

E-mail: [email protected]

Online: CLICK HERE

โทร: 02-588-6060 ต่อ 100 (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 – 16.30 น.)

มือถือ: 092-549-8992 (ทุกวัน 08.30 – 16.30 น.)

Line: @cadt

ภาพบรรยากาศการอบรมที่ผ่านมา