หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน

สมัครเรียน

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
วิชาเอก การจัดการอำนวยการบิน (Flight Operation Management)

layout styles

มุ่งผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถและทักษะทั้งทางวิชาการและการปฏิบัติการในการจัดการเทคโนโลยีการบิน เพื่อให้การอำนวยการบินในด้านต่างๆของอุตสาหกรรมการบินดำเนินไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ โดยมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับการปฏิบัติการและอำนวยการบินได้เป็นอย่างดี เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่เป็นพนักงานอำนวยการบิน (Flight Operation Officer/Flight Dispatcher) ของสายการบิน เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารการบิน เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องด้านการบินอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน เช่น บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด กรมท่าอากาศยาน เป็นต้น รวมถึง สามารถไปศึกษาต่อเพื่อเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และนักบินพาณิชย์ได้

 

ความแตกต่างจากหลักสูตรการบินของสถาบันการศึกษาอื่นๆ

layout styles

 

  1. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอก การจัดการอำนวยการบิน เป็นหลักสูตร2 ภาษา ที่จัดทำเพื่อตอบสนองความต้องการบุคลากรด้านการบินเพื่อให้มีความรู้เป็นมาตรฐาน และการเป็นศูนย์กลางด้านการบินของไทย โดยมุ่งเน้นให้นักศึกษาที่สำเร็จการศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวมีความรู้ ความสามารถได้มาตรฐานโดยเฉพาะมีความรู้ความสามารถทางการใช้ภาษาอังกฤษ จึงได้จัดทำหลักสูตรดังกล่าว จัดการเรียนการสอนเป็นสองภาษา
  2. เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นให้ผู้สำเร็จการศึกษามีความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือด้านปฏิบัติการ (Operation) โดยผ่านการฝึกงานในสถานประกอบการหรือสหกิจศึกษา

  3. เป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรีของประเทศไทย ที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านอำนวยการบิน (Flight Operation Management) เนื่องจากสถาบันการศึกษาอื่นๆจะเน้นการเรียนการสอนในด้านการบริการทั้งภาคพื้นและภาคอากาศ แต่สำหรับหลักสูตรของ CADT จะเน้นในด้านการปฏิบัติการด้านอำนวยการบิน และเมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีองค์ความรู้เพื่อสอบใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานอำนวยการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

งานสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน วิชาเอก การจัดการอำนวยการบิน

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรเพื่อไปทำงานในตำแหน่ง พนักงานอำนวยการบิน (Flight Operation Officer / Flight Dispatcher) ให้กับสายการบินและหน่วยงานการบินต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ซึ่งตำแหน่งดังกล่าวมีความจำเป็นอย่างยิ่งสำหรับหน่วยงานด้านการบิน เนื่องจากจะเป็นผู้ที่เตรียมข้อมูล ข่าวสารต่างๆด้านการบินให้กับนักบินทั้งก่อนวิ่งขึ้น ขณะบินในเส้นทางบิน และก่อนร่อนลง หากมีความสนใจที่จะไปฝึกเป็นนักบินส่วนบุคคล หรือนักบินพาณิชย์ก็มีความพร้อมในการเข้ารับการฝึกอบรมเป็นนักบินต่อไปได้ นอกจากนี้ยังมีความพร้อมที่จะไปปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นในหน่วยงานด้านการบินต่างๆเช่น เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารการบิน หรือศึกษาต่อด้านการจัดการจราจรทางอากาศได้


โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
College of Aviation Development and Training (CADT)

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) , ชื่อย่อ(ภาษาไทย) ศศ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการบิน) , ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (Aviation Technology Management) , ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ ) B.A. (Aviation Technology Management)

หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 90 หน่วยกิต
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 2,000 บาท
*กู้ กยศ. และ กรอ. ได้

 

โครงสร้างหลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบิน แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 - 93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 27 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 18 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 21 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 6 หน่วยกิต

 

สมัครเรียน