หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน

เหตุผลดีๆ ที่น่าเรียน


ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน
ธุรกิจการบิน

หลักสูตรนี้สอนอะไรบ้าง ?

 

 •   ความรู้ทั่วไปในอุตสาหกรรมการบิน
 •   เส้นทางการประกอบอาชีพต่างๆในสายงานอุตสาหกรรมการบิน
 •   ความรู้ด้านการอำนวยการบิน
 •   ความรู้ด้านการเดินอากาศ
 •   ความรู้ด้านการจราจรทางอากาศ
 •   ความรู้ด้านนิรภัยและการรักษาความปลอดภัยการบิน
 •   ความรู้ด้านการขนส่งสินค้าทางอากาศ
 •   ความเป็นมา และความสำคัญขององค์กร และหน่วยงานต่างๆ
    ในอุตสาหกรรมการบิน
 •   การเตรียมความพร้อมในการสมัครงานในอุตสาหกรรมการบิน

ที่เดียวในไทยที่มี Flight Simulator ทันสมัยที่สุด

 • DPU CADT
 • DPU CADT
 • DPU CADT
 • DPU CADT
 • DPU CADT
 • DPU CADT

อยากเป็นนักบิน ก็ได้เป็น : เพราะที่ CADT เรามีวิชาการฝึกบินให้นักศึกษาได้เลือกเรียน

จบแล้วมีงานรองรับมากมาย

พนักงานอำนวยการบิน 

เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำท่าอากาศยาน

เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารการบิน

เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้น

นักบินส่วนบุคคล

นักบินพาณิชย์

นักบิน

เจ้าของธุรกิจ

ทำงานในบริษัทต่างชาติ

FAQ คำถามที่พบบ่อย

ธุรกิจการบิน
เป็นหลักสูตรสำหรับผู้ที่ชื่นชอบงานบริการ พบปะผู้คน เพราะการเรียนการสอนจะเน้นในเรื่องการบริการเป็นหลัก จบมาทำงานบริการในอุตสาหกรรมการบิน เช่น พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้น งานคลังสินค้า และงานส่วนต่างๆของสายการบิน และองค์กรการบิน เช่น AOT

การจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน
เป็นหลักสูตรที่เน้นการเรียนการสอนในเรื่องของการบริหาร จัดการ ซึ่งต้องมีทักษะด้านอุตสาหกรรมการบินพอสมควร งานที่ทำ เช่น เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ และนักบิน

 • สายวิทย์
 • สายศิลป์
 • มัธยมศึกษาชั้นปีที่ 6 / ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
 • ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า
 • ชื่อเต็ม : ศิลปศาสตรบัณฑิต (การจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน)
  Bachelor of Arts (Aviation Technology and Flight Operations Management)
 • ชื่อย่อ : ศศ.บ. (การจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน)
  B.A. (Aviation Technology and Flight Operations Management)

สามารถกู้ยืม ได้ทั้ง กยศ. 1 และ กยศ.2 (กรอ.)

ตารางค่าเล่าเรียน : หลักสูตรการจัดการเทคโนโลยีการบินและการอำนวยการบิน

ชั้นปี ภาคการศึกษาที่ 1 ภาคการศึกษาที่ 2 รวมเงิน : ปีการศึกษา
ชั้นปีที่ 1 53,000 40,000 93,000
ชั้นปีที่ 2 40,000 40,000 80,000
ชั้นปีที่ 3 40,000 40,000 80,000
ชั้นปีที่ 4 40,000 40,000 80,000
รวมค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร 4ปี (8ภาคการศึกษา) 333,000
ค่าเล่าเรียนต่อเทอมโดยเฉลี่ย 41,625
 • รูปถ่าย 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาบัตรประชาชน
 • สำเนาทะเบียนบ้าน
 • ใบแสดงผลการศึกษา หรือ ใบรับรองผลการศึกษา

สมัครได้ถ้าจบชัวร์ สามารถมายื่นเอกสารเพิ่มเติมก่อนเปิดเทอม

สามารถดูรายละเอียดได้ ที่นี่

Partner

 

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อ

เบอร์โทร : 02-588-6060 #100, 092-549-8992

อีเมล : [email protected]