หลักสูตรธุรกิจการบิน

สมัครเรียน

 

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Aviation Business)

layout styles

วัตถุประสงค์ของหลักสูตร: ผลิตบัณฑิตที่มีจิตบริการ มีความรู้ความสามารถทางวิชาการและการจัดการธุรกิจการบิน มีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับงานบริการและการปฏิบัติงานบริการบนเครื่องบินได้เป็นอย่างดี เพื่อไปปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนการบริการภาคพื้น และการบริการภาคอากาศ เช่น พนักงานฝ่ายการโดยสาร พนักงานฝ่ายบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายการตลาด และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสายการบินทั้งของภาครัฐและเอกชน

ความแตกต่างจากหลักสูตรการบินของสถาบันการศึกษาอื่นๆ

มีความโดดเด่น เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือด้านปฏิบัติการ (Operation) โดยวิทยาลัยมี Mock Up ที่ใช้ในการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาเป็นเครื่องบินแบบ A300-600 โดยมีอุปกรณ์การฝึกที่ครบสมบูรณ์เสมือนจริง รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ จากอาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง

layout styles

 

 

 

 

งานสาขาวิชาธุรกิจการบิน

หลักสูตรนี้เป็นหลักสูตรที่ผลิตบุคลากรเพื่อไปปฏิบัติงานทั้งในส่วนการบริการภาคพื้น และการบริการภาคอากาศ เช่น พนักงานฝ่ายการโดยสาร พนักงานฝ่ายบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง ฝ่ายคลังสินค้า ฝ่ายการตลาด และพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน เป็นต้น ตลอดจนเจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสายการบินทั้งของภาครัฐและเอกชน


โครงสร้างหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต
วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
College of Aviation Development and Training (CADT)

ชื่อเต็ม(ภาษาไทย) ศิลปศาสตรบัณฑิต (ธุรกิจการบิน), ชื่อย่อ(ภาษาไทย) ศศ.บ. (ธุรกิจการบิน), ชื่อเต็ม(ภาษาอังกฤษ) Bachelor of Arts (Aviation Business), ชื่อย่อ(ภาษาอังกฤษ) B.A. (Aviation Business)

หลักสูตรธุรกิจการบิน
หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
หมวดวิชาเฉพาะ 90 - 93 หน่วยกิต
หมวดวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 - 6 หน่วยกิต
หมวดวิชาเลือกเสรี 6 หน่วยกิต
จำนวนหน่วยกิต รวมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 132 หน่วยกิต
ค่าหน่วยกิต หน่วยกิตละ 1,400 บาท
*กู้กรอ. หรือ กยศ.ได้

 

โครงสร้างหลักสูตรธุรกิจการบิน แบ่งเป็นหมวดวิชา ดังนี้
1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวนไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
กลุ่มวิชามนุษยศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ 9 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ 6 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษา 9 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวนไม่น้อยกว่า 90 - 93 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาพื้นฐานวิชาชีพ 24 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะบังคับ 27 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก 18 - 21 หน่วยกิต
กลุ่มวิชาภาษาต่างประเทศ 21 หน่วยกิต
3) หมวดวิชาเลือกเสรี จำนวนไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
4) กลุ่มวิชาฝึกประสบการณ์วิชาชีพ 3 - 6 หน่วยกิต

 

สมัครเรียน