อบรมบุคลิกภาพ

บุคลิกภาพเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งสำหรับอาชีพในธุรกิจการบิน และการบริการ ดังนั้นหลักสูตรได้จัดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้ารับการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลิกภาพของตน โดยมีหัวข้อในการอบรมด้งนี้

  1. การยืน เดิน นั่ง ไหว้
  2. การแต่งหน้า
  3. การทำผม
  4. การแต่งกาย
  5. มารยาทต่างๆ

    

  

 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน เช่น นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน (Flight Operation) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน บุคลากรฝ่ายคลังสินค้า 
บุคลากรฝ่ายจองบัตรโดยสารเครื่องบิน บุคลากรด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับสายการบิน เป็นต้น


สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 588 6060 ต่อ 100

มือถือ 092 549 8992

E-mail: [email protected]