ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศ ดอนเมือง

 

ชื่อโครงการ: โครงการโลกการบิน - ทัศนศึกษากองบิน 6 ดอนเมือง
สำหรับนักศึกษา: สาขาวิชาธุรกิจการบิน และ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ชั้นปีที่ 1
ภาคการศึกษา: 1


หลักการและเหตุผล

เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ถึงประวัติศาสตร์และความเป็นมาด้านกิจการการบินของประเทศไทย และสามารถนำความรู้มาใช้ในการประกอบการเรียนการสอนในรายวิชาอุตสาหกรรมการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 

  

 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน เช่น นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน (Flight Operation) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน บุคลากรฝ่ายคลังสินค้า 
บุคลากรฝ่ายจองบัตรโดยสารเครื่องบิน บุคลากรด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับสายการบิน เป็นต้น


สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 588 6060 ต่อ 100

มือถือ 092 549 8992

E-mail: [email protected]