ทัศนศึกษากองบิน 6 ดอนเมือง

 

ชื่อโครงการ: โครงการโลกการบิน - ทัศนศึกษากองบิน 6 ดอนเมือง

สำหรับนักศึกษา: สาขาวิชาธุรกิจการบิน และ สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน ชั้นปีที่ 1

ภาคการศึกษา: 1


หลักการและเหตุผล

จากพันธกิจของมหาวิทยาลัยที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้และทักษะการปฏิบัติ คิดเป็นคิดสร้างสรรค์ มีความสามารถในการปรับตัวและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ มีวิจารณญาณที่ดี มีคุณธรรม มีความรับผิดชอบต่อสังคม และมีความพร้อมที่จะออกไปรับใช้สังคมและประเทศชาติ หลักสูตรธุรกิจจึงจัดทำโครงการ “โลกการบิน” เป็นประจำทุกภาคการศึกษา สำหรับนักศึกษาของหลักสูตรและบุคลากรที่มีความสนใจเพื่อเสริมความรู้จากประสบการณ์จริง และเพื่อให้ผู้ร่วมโครงการทราบแนวคิด องค์ประกอบ ความสำคัญของอุตสาหกรรมการบิน และเรียนรู้เกี่ยวกับหน้าที่ของบุคลากรในหน่วยงานต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน ดังนั้นการนำนักศึกษาและบุคลากรที่สนใจเข้าร่วมโครงการโลกการบินเพื่อดูงานนอกสถานที่ ณ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในอุตสาหกรรมการบิน จะทำให้นักศึกษาและบุคลากรได้มีโอกาสรับรู้และเข้าใจในอุตสาหกรรมการบินมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษามรการศึกษารายวิชาต่างๆของหลักสูตรต่อไป และเป็นการเสริมสร้างความรู้ใหม่ๆให้กับบุคลการ รวมถึงผู้ร่วมโครงการสามารถนำความรู้ ความเข้าใจที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ได้ทันที

 

  

  

ภาพจาก: Wing 6 RATF 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน เปิดสอนหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน
สำหรับผู้ที่สนใจประกอบอาชีพต่างๆในอุตสาหกรรมการบิน เช่น นักบิน เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศ เจ้าหน้าที่อำนวยการบิน (Flight Operation) พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน พนักงานต้อนรับภาคพื้นดิน บุคลากรฝ่ายคลังสินค้า 
บุคลากรฝ่ายจองบัตรโดยสารเครื่องบิน บุคลากรด้านการบริการอาหารและเครื่องดื่มสำหรับสายการบิน เป็นต้น


สอบถามเพิ่มเติม

โทร 02 588 6060 ต่อ 100

มือถือ 092 549 8992

E-mail: [email protected]