ผลงานวิจัย

ผลงานวิชาการของคณาจารย์วิทยาลัย CADT

1) อาจารย์ นาวาอากาศตรี ดร. วัฒนา มานนท์

“แนวทางการพัฒนาโมบายแอพลิเคชั่น THAI Mobile สำหรับผู้ใช้บริการสายการบินบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)”. วารสาร MBA – KKU  มหาวิทยาลัยขอนแก่น . 2559 มกราคม – มิถุนายน  2559.

“ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายกับการเลือกใช้บริการเดินทางระหว่างประเทศกับสายการบินของไทย”. วารสาร MBA – KKU  มหาวิทยาลัยขอนแก่น . 2558  กรกฎาคม – ธันวาคม 2558.

2)  อาจารย์  พลอากาศตรี หญิง ดร. จิราภรณ์ ศรีศิล

“Approach to Management for High Performance Organization of Institute of Aviation Medicine RTAF”. Private Fund, Royal Thai Air Force Medical Gazette ISSN 0125-0455  ฉบับที่ 2  . 2559, พฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หน้า 11-18.

3)  อาจารย์  กาญจน์  สกุลกิจกาญจน์   

4)  อาจารย์  ดร.นิรันดร์ ทิพย์ธนนนท์ (ร่วม) “แนวทางลดความผิดพลาดของนักบิน บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด”. วารสารแพทยสารทหารอากาศ, ปีที่ 63 ฉบับที่ 2  . 2560, พฤษภาคม – สิงหาคม 2560, หน้า 11-18.

5) อาจารย์ สมศักดิ์  สว่างอารมย์                                                                                             

6) อาจารย์ ประเมิน  อินชนบท (ร่วม)    

“ประสิทธิภาพการควบคุมความซับซ้อนการจราจรทางอากาศระหว่างสนามบินสุวรรณภูมิและสนามบินดอนเมือง”. วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 3 ฉบับที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา . 2560 , มกราคม – มิถุนายน 2560, หน้า 65-76.

7) อาจารย์ ธันยพร ตีรณานุวัตร

“แนวทางการพัฒนาปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อวัฒนธรรมองค์กรของพนักงานและลูกจ้าง บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน)”.  การประชุมวิชาการ การบริหารการพัฒนาทางสังคมระดับชาติ ประจำปี 2558 คณะพัฒนาสังคมและสิ่งแวดล้อม สถาบันบัณฑิตพัฒนาบริหารศาสตร์ วันที่ 18 กรกฎาคม 2558, หน้า 293-307.

(ร่วม). “การรับรู้และทัศนคติของผู้ใช้บริการสายการบินภายในกรุงเทพมหานครที่มีต่อข่าวสารการตรวจสอบมาตรฐานการบินของไทยขององค์การการบินพลเรือนระหว่างประเทศ”, การประชุมวิชาการระดับชาติด้านอุตสาหกรรมการบิน ครั้งที่ 2 สมาคมฝึกอบรมการบิน, หน้า 35-48.

8)  อาจารย์  ปัณณกร เกิดช่วย (ร่วม)

“แนวทางการบริหารจัดการสู่องค์กรสมรรถนะสูงของสถาบันเวชศาสตร์การบินกองทัพอากาศ” วารสารแพทยสารทหารอากาศ, ปีที่ 63 ฉบับที่ 2  . 2559, พฤษภาคม – สิงหาคม 2559, หน้า 11-18.

9) อาจารย์  พชรพรรณ  สมบัติ                                                                                                    

10) อาจารย์ สถาวร เลิศสุวรรณกุล (ร่วม)

“การเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการผ่านช่องทางระบบสารสนเทศของบริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)”. การประชุมวิชาการระดับชาติ เรื่อง สุขภาพและความสุขสบาย. 3  มีนาคม 2560 , มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ; 2560 หน้า 62-63.

11) อาจารย์ อิศราพร จินต์แสวง                                                                                                 

12) อาจารย์ ปวรรัตน์ สุภิมารส (ร่วม)    

“ แนวทางการสื่อสารประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความตระหนักรู้ถึงความปลอดภัยบนเที่ยวบินแก่ผู้โดยสารสายการบินต้นทุนต่ำ”. วารสารวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ปีที่ 3  ฉบับที่ 1  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา . 2560 , มกราคม – มิถุนายน 2560, หน้า 77-85.

13) อาจารย์ พัชรกร  ชมจิตต์                                                                                                          

14) อาจารย์ นาวาอากาศโท เกษมชัย  ทั่งนาค (ร่วม)

 “ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจของกลุ่มเจนเนอเรชั่นวายกับการเลือกใช้บริการเดินทางระหว่างประเทศกับสายการบินของไทย”. วารสาร MBA-KKU  มหาวิทยาลัยขอนแก่น. 2558  กรกฎาคม–ธันวาคม 2558, หน้า 39 – 64.

15) อาจารย์  LI  Xuezhi

“ประวัติศาสตร์จีนฉบับการ์ตูน เล่ม6 ตอนชุมนุมปราชญ์”.โรงพิมพ์สุขภาพใจ, 2555. 161 หน้า.

16) อาจารย์  ZHAO  Zhai

“How to PGG4 as the Quantitative Criteria of Teaching of Applied German”. Journal of Jiangsu Vocational and Technical Institute of Economics and Commerce, Nr. 2/2012, P. 87 – 89.

17) อาจารย์ ZHAO Fei                                                      

“Prospects and Countermeasures of Employment of Applied German Specialized Talent in Yangtze Delta”. Journal of Science and Technology Information, Nr. 7/2011, P. 231- 232.

18) อาจารย์ กฤษติยา  วิมลพิมพ์                                                                                                

19) อาจารย์ ศศิศร นวมมณีรัตน์ (ร่วม)

“กลยุทธ์การใช้ความเป็นไทยสำหรับการบริการบนเครื่องบินเพื่อสร้างข้อได้เปรียบการแข่งขันเชิงธุรกิจในฐานะสายการบินแห่งชาติของไทย”. วารสารแพทยสารทหารอากาศ, ปีที่ 63 ฉบับที่ 2 . 2560, พฤษภาคม – สิงหาคม 2560, หน้า 19-26.

 

ขั้นตอนการส่งบทความวารสารสุทธิปริทัศน์ >> click

ผลการพิจารณาคุณภาพวารสารที่ต้องการเข้าสู่ฐานข้อมูล TCI ประจำปี พ.ศ. 2560 (31 พ.ค. 60) >> click