โครงสร้างการบริหาร

โครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

คณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่

 

อาจารย์ประจำ
ธันยพร ตีรณานุวัตร

Tel : 02 954 7300 ต่อ 323
Email : thanyaporn.tee@dpu.ac.th

อาจารย์ประจำ
ศศิธร นวมมณีรัตน์

Tel : 02 954 7300 ต่อ 875
Email : sasithorn.nua@dpu.ac.th

อาจารย์ประจำ
ปัณณกร เกิดช่วย

Tel : 02 954 7300 ต่อ 323
Email : pannakorn.ger@dpu.ac.th