สมศักดิ์ สว่างอารมณ์

 

สมศักดิ์ สว่างอารมณ์

หัวหน้าสาขาวิชางานฝึกอบรม

ประวัติการศึกษา

 • ประกาศนียบัตรกองทัพอากาศ เหล่าต้นหน(จำพวกบังคับการบิน)
 • Certificate (Air traffic control approach non radar) MALAYSIA
 • Certificate (Air traffic flow management at Eurocontrol Institute of air navigation services) Luxembourg
 • นักบริหารงานระดับกลางรุ่นที่ 33 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • ศศ.บ (รัฐศาสตร์การปกครอง) มหาวิทยาลัยรามคำแหง
 • กจ.ม. (การจัดการการบิน) สถาบันการบินพลเรือน

ประสบการณ์วิชาชีพ

 • เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบิน ท่าอากาศยานดอนเมือง (พ.ศ.2514-2518) (Aerodrome Control Services) กรมการบินพลเรือน  กองทัพอากาศ
 • เจ้าหน้าที่ควบคุมจราจรทางอากาศด้วยเรดาร์ ท่าอากาศยานดอนเมือง (พ.ศ.2518-2522) (Approach Control Services) กรมการบินพลเรือน  กองทัพอากาศ
 • พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศเขตสนามบิน (Aerodrome Control Services) การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • พนักงานควบคุมจราจรทางอากาศเขตประชิดสนามบิน (Approach Control Services) การท่าอากาศยานแห่งประเทศไทย ท่าอากาศยานดอนเมือง
 • ผู้จัดการงานบริหารทั่วไป (ควบคุมจราจรทางอากาศ) ท่าอากาศยานดอนเมือง บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • Supervisor Aerodrome Control Services บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • Supervisor Approach Control Services บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด
 • Supervisor Aerodrome Control Services ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
 • Supervisor Approach Control Services ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ 

ประวัติการสอน

 • ประสานงานระหว่างประเทศ สปป. ลาว และ กัมพูชา
 • วิทยากรภายใน บริษัทวิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ระหว่าง ATC ภูมิภาค และ ATC ดอนเมือง
 • ครูฝึกวิชา ATC เบื้องต้น (FAST TRACK) จำนวน 7 รุ่น
 • ครูฝึก On-Job Training วิชา Approach Control Services
 • อาจารย์พิเศษ สถาบันการบินพลเรือน วิชา Radar Control Simulation