ทุนการศึกษา

ทุนเรียนดี (ทุนไสว-สนั่น)

คุณสมบัติผู้สมัคร: ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00

ลักษณะของทุน:

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร

ระยะเวลาการให้ทุน:

ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือก:

สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

สมัครเรียน

 

ทุนเรียนดี (ทุนพระสิทธิธาดา)

คุณสมบัติผู้สมัคร: ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 3.00 หรือ

2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 3.00

ลักษณะของทุน:

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร (50%)

ระยะเวลาการให้ทุน:

ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือก:

สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

สมัครเรียน

 

 

ทุนครอบครัวคนการบิน

คุณสมบัติผู้สมัคร: ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.50 หรือ

2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.50

3. มีบิดา หรือ มารดา ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน

ลักษณะของทุน:

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษาตลอดหลักสูตร ปีการศึกษาละ 25,000 บาท

ระยะเวลาการให้ทุน:

ตลอดหลักสูตรการศึกษา(4 ปี) โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือก:

สอบข้อเขียน และสอบสัมภาษณ์

สมัครเรียน

 

ทุนพัฒนาทรัพยากรบุคลากรด้านการบิน

คุณสมบัติผู้สมัคร: ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ

2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. กำลังทำงานในอุตสาหกรรมการบิน

4. หน่วยงานต้นสังกัดส่งตัวมา

ลักษณะของทุน:

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา 10,000 บาท

ระยะเวลาการให้ทุน:

ปีแรกของการศึกษา โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือก:

สอบสัมภาษณ์

สมัครเรียน

 

ทุนสานสัมพันธ์พี่น้องการบิน

คุณสมบัติผู้สมัคร: ต้องสำเร็จการศึกษา โดยมีผลการเรียน

1. ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย ไม่ต่ำกว่า 2.00 หรือ

2. ระดับ ปวช. ไม่ต่ำกว่า 2.00

3. มีญาติ หรือคนรู้จักที่ทำงานในอุตสาหกรรมการบิน

ลักษณะของทุน:

จำนวนเงินทุนที่ได้รับ เป็นค่าหน่วยกิต ค่าบำรุงการศึกษา 5,000 บาท

ระยะเวลาการให้ทุน:

ปีแรกของการศึกษา โดยต้องผ่านเงื่อนไข ผลการเรียนและอื่นๆ ตามที่วิทยาลัยกำหนด

การคัดเลือก:

สอบสัมภาษณ์

สมัครเรียน

 

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

College of Aviation Development and Training (CADT)

Tel: 02-954-7300 ต่อ 323, 875

Mobile: 092-549-8992

E-mail: cadt@dpu.ac.th

Website: http://cadt.dpu.ac.th

Facebook: www.facebook.com/dpu.cadt

Instagram: www.instagram.com/dpu.cadt

Line: @cadt

facebook

Line: @cadt