ดร. นิรันดร์ ทิพย์ธนนนท์

 

ดร. นิรันดร์ ทิพย์ธนนนท์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการบิน
 

ประวัติการศึกษา

The National Institute of Development Administration (NIDA), School of Applied Statistics, Ph.D, Population and Developmentม Major: Human Resource Development.

Chulalongkorn University, Faculty of Communication Arts, Master, Major: Development Communication  Department

ประสบการณ์วิชาชีพ

Air Purser, Thai Airways International Public Company

อาจารย์พิเศษสถาบันการบินพลเรือน