ดร. นิรันดร์ ทิพย์ธนนนท์

 

ดร. นิรันดร์ ทิพย์ธนนนท์

หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการการบิน
 

ประวัติการศึกษา

  • The National Institute of Development Administration (NIDA), School of Applied Statistics,

           Ph.D, Population and Developmentม Major: Human Resource Development.

  • Chulalongkorn University, Faculty of Communication Arts,

           Master, Major: Development Communication  Department

ประสบการณ์วิชาชีพ

  • Air Purser, Thai Airways International Public Company

  • อาจารย์พิเศษสถาบันการบินพลเรือน