พลอากาศตรีหญิง ดร.จิราภรณ์ ศรีศิล

 

พลอากาศตรีหญิง ดร.จิราภรณ์ ศรีศิล

รองคณบดีฝ่ายบริหาร
อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน

ประวัติการศึกษา

  • ปร.ด (การจัดการภาครัฐ), ม.ราชภัฏสวนดุสิต, 2549
  • ศศ.ม. (เทคโนโลยีการจัดการ), มหาวิทยาลัยเกริก, 2537
  • ศศ.บ. (สื่อสารมวลชน), มหาวิทยาลัยรามคำแหง, 2525

ประสบการณ์วิชาชีพ

  • ผู้อำนวยการกองประวัติศาสตร์และพิพิธภัณฑ์ทหาร กรมสารบรรณทหารอากาศ, กองทัพอากาศ
  • อาจารย์โรงเรียนนายทหารชั้นผู้บังคับฝูง, กองทัพอากาศ   
  • อาจารย์โรงเรียนนายทหารอากาศอาวุโส, กองทัพอากาศ
  • อาจารย์ที่ปรึกษาโครงการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร วิทยาลัยการทัพอากาศ  
  • อาจารย์พิเศษหลักสูตรการจัดการมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการบิน สถาบันการบินพลเรือน