• วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน College of Aviation Development and Training (CADT)

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน


วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (วิชาเอกการจัดการอำนวยการบิน) ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินสำหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน ICAO และ IATA เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการบินต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานฝึกอบรมด้านการบิน และวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Aviation Business) หลักสูตร 4 ปี


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (Flight Operation Management) หลักสูตร 2 ภาษา หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบิน

สำหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน IATAบรรยากาศห้องเรียน