ใบสมัครเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน

DPU-FD Aviation English Quiz 2018

วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
หมดเขตรับสมัคร 13 กุมภาพันธ์ 2561