การแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018”

Feb 2018, 17

โครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018”

โดยความร่วมมือระหว่างวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ กับ สายการบิน ไทยแอร์เอเชีย

 

สมัครแข่งขันออนไลน์ >>> CLICK

Download ใบสมัคร >>>  CLICK
Download รายละเอียดโครงการ >>> CLICK