หลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรการบิน รอบเดือนมกราคม 2561

Jan 2018, 24

หลักสูตรอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมบุคลากรในหน่วยงานต่างๆด้านการบิน ที่จะต้องมีวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ได้อย่างมืออาชีพ และมีความเป็นมาตรฐานของการเป็นวิทยากร จึงมีความจำเป็นที่จะต้องทำหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพของบุคลากรการบิน

ข้อมูลเพิ่มเติม: 
http://cadt.dpu.ac.th/news/12/