วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน

College of Aviation Development and Training (CADT)


“CADT มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้เป็นมาตรฐาน มีประสบการณ์และทัศนคติที่พร้อมสู่การปฏิบัติตามความต้องการของอุตสาหกรรมการบินระดับนานาชาติ”

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน (ดาวน์โหลดเอกสาร)

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน
College of Aviation Development and Training

          วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยี
การบิน (วิชาเอกการจัดการอำนวยการบิน) ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ)

          สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินสำหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน ICAO และ IATA เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการบินต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล
ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานฝึกอบรมด้านการบิน และวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

แนวทางประกอบวิชาชีพ

ในส่วนการบริการบนเครื่องบิน
 • พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
ในส่วนอำนวยการบิน
 • พนักงานอำนวยการบิน (Flight Operation Officer / Flight Dispatcher) ให้กับสายการบินและหน่วยงานการบินต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน
 • เจ้าหน้าที่บริการภาคพื้นในหน่วยงานด้านการบินต่างๆเช่น เจ้าหน้าที่พิธีการบินประจำท่าอากาศยาน เจ้าหน้าที่ข้อมูลข่าวสารการบิน
 • หากมีความสนใจที่ศึกษาต่อด้านนักบินส่วนบุคคล หรือนักบินพาณิชย์ก็ได้
 • หากมีความสนใจสามารถศึกษาต่อด้านการจัดการจราจรทางอากาศได้
ในส่วนการบริการภาพพื้น
 • พนักงานโดยสาร
 • พนักงานฝ่ายบัตรโดยสารและสำรองที่นั่ง
 • ฝ่ายคลังสินค้า
 • ฝ่ายการตลาด
 • เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงานสารการบินทั้งของภาครัฐและเอกชน

กิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้

เพื่อเป็นการพัฒนาและส่งเสริมทักษะการเรียนรู้ของนักศึกษา นอกเหนือจากการเรียนการสอนในห้องเรียนแล้ว CADT ยังสนับสนุนและส่งเสริมให้นักศึกษาได้เรียนรู้จากประสบการณ์ตรง ผ่านการปฏิบัติ และศึกษาสถานที่จริง

ตัวอย่างกิจกรรมเสริมต่างๆ
 • โครงการอบรมบุคลิกภาพ
 • โครงการอบรมการป้องกันตัวเองเบื้องต้น
 • โครงการอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น
 • โครงการอบรมและทดสอบความรู้ TOEIC
ตัวอย่างการทัศนศึกษานอกสถานที่
 • ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์ของกองทัพอากาศ
 • ทัศนศึกษาโรงซ่อมเครื่องบิน การบินไทย
 • ทัศนศึกษาฝ่ายครัวการบิน
 • ทัศนศึกษาฝ่ายคลังสินค้า
 • ทัศนศึกษาสนามบินดอนเมือง และสุวรรณภูมิ

ความโดดเด่น

 • มุ่งเน้นความรู้ความสามารถทางวิชาชีพหรือด้านปฏิบัติการ (Operation)
 • มี Mock Up ที่ใช้ในการศึกษาภาคปฏิบัติของนักศึกษาเป็นเครื่องบินแบบ A300-600
 • หลักสูตร 2 ภาษา (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน)
 • เป็นหลักสูตรแรกในระดับปริญญาตรีของประเทศไทย ที่มุ่งผลิตบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถด้านอำนวยการบิน (Flight Operation Management) (สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน)
 • เมื่อสำเร็จการศึกษาจะมีองค์ความรู้เพื่อสอบใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ในตำแหน่งพนักงานอำนวยการบินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีอุปกรณ์การฝึก รวมทั้งห้องปฏิบัติการต่างๆ ที่ครบสมบูรณ์เสมือนจริง
 • อาจารย์ผู้สอนที่มีประสบการณ์ตรง
คลิกเพื่อชมวิดีโอ

Preset Colors