• วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

 

ทุนการศึกษา

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน College of Aviation Development and Training (CADT)

NEWS & ANNOUNCEMENT


CADT DPU ชวนผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรด้านการบิน

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ขอเชิญผู้สนใจเข้าอบรมหลักสูตรฝึกอบรมเทคนิคการเป็นวิทยากรมืออาชีพ สำหรับบุคลากรด้านการบิน ...

อ่านต่อ...

CADT DPU จับมือ สายการบินนกแอร์ พัฒนาการศึกษาพร้อมสร้างบุคลากรด้านการบิน

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ จับมือสายการบินนกแอร์ ...

อ่านต่อ...

EVENTS CALENDAR


หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน


วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (วิชาเอกการจัดการอำนวยการบิน) ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินสำหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน ICAO และ IATA เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการบินต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานฝึกอบรมด้านการบิน และวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Aviation Business) หลักสูตร 4 ปี


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (Flight Operation Management) หลักสูตร 2 ภาษา หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบิน

สำหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน IATAบรรยากาศห้องเรียน