วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน College of Aviation Development and Training (CADT)

NEWS & ANNOUNCEMENT


ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับรางวัลต่างๆจากโครงการ DPU-FD Aviation English Quiz

การแข่งขันตอบคำถามภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจการบิน วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน ...

อ่านต่อ...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบโครงการแข่งขันตอบปัญหาภาษาอังกฤษเพื่อการบิน “DPU-FD Aviation English Quiz 2018”

แข่งขันวันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2561 ห้องประชุมดร.ไสว สุทธิพิทักษ์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ...

อ่านต่อ...

EVENTS CALENDAR


หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน


วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (วิชาเอกการจัดการอำนวยการบิน) ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินสำหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน ICAO และ IATA เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการบินต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานฝึกอบรมด้านการบิน และวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Aviation Business) หลักสูตร 4 ปี


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (Flight Operation Management) หลักสูตร 2 ภาษา หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบิน

สำหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน IATA"Life @CADT"


วีดีโอ