• วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน College of Aviation Development and Training (CADT)

NEWS & ANNOUNCEMENT


title2

text text text text text text text text text text text text text text text ...

อ่านต่อ...

Title-News

text text text text text text text text text text text text text text text ...

อ่านต่อ...

EVENTS CALENDAR


29Mar2017

Calendar Topic

text text text text text text text text text text text text text text text

05Apr2017

Calendar- Event

text text text text text text text text text text text text text text text

See Full Calendar

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน


วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (วิชาเอกการจัดการอำนวยการบิน) ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินสำหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน ICAO และ IATA เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการบินต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานฝึกอบรมด้านการบิน และวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาธุรกิจการบิน (Aviation Business) หลักสูตร 4 ปี


หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต

สาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (Flight Operation Management) หลักสูตร 2 ภาษา หลักสูตร 4 ปี

หลักสูตรฝึกอบรมด้านการบิน

สำหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน IATAแนวทางประกอบวิชาชีพ