วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน College of Aviation Development and Training (CADT)

NEWS & ANNOUNCEMENT


หลักสูตรอบรม รู้ทุกแง่จากตัวแม่ “แอร์ สจ๊วต”

หลักสูตรอบรมสำหรับผู้สนใจงานด้านพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน ...

อ่านต่อ...

ทุนการศึกษา DPU ช่วงเดือนเมษายน 2561

รายละเอียดทุนสำหรับเดือนเมษายน 2561 ...

อ่านต่อ...

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน


วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (วิชาเอกการจัดการอำนวยการบิน) ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินสำหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน ICAO และ IATA เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการบินต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานฝึกอบรมด้านการบิน และวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

"Life @CADT"


วีดีโอ