วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน College of Aviation Development and Training (CADT)

NEWS & ANNOUNCEMENT


การฝึกอบรมทางวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยี หลักสูตรที่ 1

โดยสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ...

อ่านต่อ...

หลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ"

สำหรับเตรียมตัวสอบแข่งขันการสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่ง นักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ บริษัท วิทยุการบินแห่งประเทศไทย จำกัด ...

อ่านต่อ...

EVENTS CALENDAR


26Mar2018

หลักสูตร "เตรียมความพร้อมเป็นนักเรียนฝึกหัดควบคุมจราจรทางอากาศ"

เตรียมความพร้อมสมัครงานตำแหน่งนักเรียนฝึกหัดควบคุมการจราจรทางอากาศ

See Full Calendar

หลักสูตรที่เปิดการเรียนการสอน


วิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบิน (CADT) รับผิดชอบหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต 2 สาขาวิชา คือ สาขาวิชาธุรกิจการบิน และสาขาวิชาการจัดการเทคโนโลยีการบิน (วิชาเอกการจัดการอำนวยการบิน) ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับปริญญา ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ) สำหรับหลักสูตรฝึกอบรมด้านการบินสำหรับบุคคลทั่วไปตามมาตรฐาน ICAO และ IATA เป็นหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้นด้านการบินต่าง ๆ ที่เป็นหลักสูตรมาตรฐานสากล ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับประกาศนียบัตรจากหน่วยงานฝึกอบรมด้านการบิน และวิทยาลัยการพัฒนาและฝึกอบรมด้านการบินมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์

"Life @CADT"


วีดีโอ